За нас

Друштвото Фрукт Импорт од с. Крушопек, Сарај-Скопје основано е во 1992год, како Друштво со Ограничена Одговорност (Д.О.О.).

Основна дејност на компанијата е увоз и дистрибуција на прехрамбени производи и средства за хигиена низ целата територија на Република Македонија.

Постојаниот раст на фирмата овозможи во 2006 година да се вселиме во сопствен, нов деловен простор и тоа: управна зграда од 180м², магацин од 1200м² и разладна комори со вкупна површина од 120м³.

Дистрибутери сме за повеќе фабрики кои произведуваат прехранбени производи, пијалoци, средства за лична хигиена и хигиена во домаќинството. Робата ја дистрибуираме до сите продажни центри на големо во Македонија, сè со цел подобар пласман на нашите производи.

Друштвото има добра соработка со другите друштва кои се занимаваат со иста дејност.